Školní vzdělávací program

Název školního vzdělávacého programu (ŠVP) "S písničkou objevujeme svět" jsme vybraly z důvodu propojenosti našeho výchovně vzdělávacího úsilí zejména s estetickými činnostmi - hudebními, výtvarnými i dramatickými, které se dotýkají všech pěti oblastí RVP PV.

A proč zrovna s písničkou? Protože ta provází člověka celým jeho životem již od dob dávno minulých a vždy vystihovala to, co pro něho bylo důležité - co cítil, co ho obklopovalo - společenství lidí i přírody, jeho přání a touhy, starosti i radosti. Veškerá témata písní se dají i v MŠ rozvinout do široké škály her a činností, směřujících nejen k zábavě, ale i poučení a zejména tvoření. Vždyť vytváření estetického cítění je součástí komplexního a harmonického rozvoje celé osobnosti člověka. Vychází z jeho přirozených potřeb a je i na nás, jak je budeme rozvíjet. Chceme i touto cestou přispět k tomu, aby děti, které MŠ opouštějí, byly osobnostmi pokud možno jedinečnými, vzhledem ke svému věku a možnostem co nejvíce samostatnými, sebevědomými a sebejistými, schopnými dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Být odvážnými, ale i zodpovědnými, umět nejen přijímat, ale i dávat, chtít se učit všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit i problémům, které život přináší.

A pokud to vše dokáží s klidnou myslí a písničkou na rtech, tím lépe.

Poznatkové okruhy jsou integrované  - To jsem já

                                                        - Podzimní čarování

                                                        - Zimní tajemství

                                                        - Jarní zázraky

                                                        - Letní cesty

V nich se děti setkávají se vším, co je během roku obklopuje - změny v přírodě, události v prostředí, které se kolem nich vytváří i aktuální situace, které průběžně vznikají, poznávají samy sebe a své postavení v rodině, ve společnosti (vytvářejí se, rozvíjejí a upevňují poznatky, hodnoty či postoje, děti jsou vedeny k samostatnosti).

Témata v integrovaných blocích navozují symbolicky dětské písně:

To jsem já:                   "Podej mi ruku svou"

Podzimní čarování:     "Ukaž se mi jablíčko"

                                      "Lísteček mi na dlaň spad"

Zimní tajemství:          "Vánoce, Vánoce přicházejí"

                                      "Sněží"

                                      "Halo, pane karnevale"

Jarní zázraky:              "Zaťukalo jaro"

                                      "Bežel tudy zajíček"

Letní cesty:                  "Já mám pěknou zahrádku"

                                      "Už jde léto"

Z těchto témat vycházejí nabídkové tématické části, které se vztahují přímo k činnostem (konkrétní témata jsou skrytá v nabídce činností). Tyto činnosti jsou časově neomezené a lze do nich kdykoliv vstupovat, nebo je doplnit a měnit podle podmínek třídy, školy, prostředí, daného času, prostoru, počtu dětí a jejich individuálních předpokladů a zájmů (citlivě reagovat na aktuální situaci).