Chystáme se do školy

Školní zralost je souhrnný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v 1. třídě - především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), psaní (sluchové rozlišování, grafomotorika) a počítání.

Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Dítě má právo být ve škole úspěšné. Připravenost pro školní práci se týká psychosomatického stavu jako výsledku předchozí etapy vývoje dítěte. Je vymezena přiměřenou výkonností, přizpůsobivostí a subjektivním pocitem radosti dítěte z toho, že jde do školy.

Pojem školní zralost zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.

 

Hlavní kritéria posouzení školní zralosti dětí

 

 1. Tělesný vývoj - určí pediatr, dítě váží minimálně 18kg.

 

 1. Hrubá motorika - koordinace pohybů, běh, chůze, házení, lezení, plazení, skákání, stoj se zavřenýma očima, chůze po schodech, poskoky na jedné noze, přeskok překážky snožmo.

 

 1. Jemná motorika - manipulace s drobnými předměty, zapínání zipů a knoflíků, vázání tkaniček, otevírání dlaně postupně po jednom prstu, palcem se dotýká jednotlivých prstů ruky, stříhání nůžkami, vytrhávání z papíru, navlékání korálek, skládání puzzle, modelování z plastelíny, přebírání a třídění malých předmětů.

 

 1. Sebeobsluha a samostatnost – umí se obouvat a vyzouvat včetně zavazování tkaniček, oblékat a vysvlékat, poskládá si oblečení, jí pomocí příboru, zvládá osobní hygienu, základní pravidla slušného chování, zásady chování k dospělým i vrstevníkům, přiměřené chování v různých situacích (obchod, školka, lékař, dopravní prostředky…), respektuje pravidla hry, umí se přizpůsobit, vyrovnat se s prohrou nebo neúspěchem

 

 1. Všeobecná informovanost – zná své jméno a příjmení, adresu bydliště, má základní poznatky o své rodině, zná běžné názvy zvířat, stromů, plodů, pokrmů, má základní poznatky o pravidlech silničního provozu, zná barvy semaforu, chápe účel dopravních prostředků

 

 1. Matematické dovednosti – třídění předmětů podle společných znaků (barva, velikost, tvar), pojmy málo-mnoho-méně-více-vpředu-vzadu-uprostřed-první-poslední, počítání – číselná řada do 6, tvoření skupin předmětů, počítání předmětů, ukazování na prstech, poznávání základních geometrických tvarů.

 

 1. Myšlení – podobnost a rozdíly věcí, analogie (tma-noc, snídaně-ráno), generalizace (pojmenuj jedním slovem), příčina, následek

 

 1. Kresba – správné držení tužky (špetkovitý úchop mezi palcem a ukazovákem), správné sezení u kreslení (rovná záda, obě nohy na zemi), pozorování laterality – která ruka je vedoucí, vlastní kresba – používá barvy, spojování tečkovaných obrázků, vymalovávání, dokreslování, nakreslí postavu člověka se všemi základními částmi těla, nakreslí kruh-čtverec-trojúhelník-vlnovky-smyčky-klubíčko-květinu.

 

 1. Řeč – srozumitelně a gramaticky správně se vyjadřuje o skutečnostech přiměřeně věku, rozvinutá slovní zásoba, navazuje mluvený kontakt s vrstevníky i dospělými, říkanky, písničky, popis obrázku, pojmenování věcí denního života – určení jejich použití, vyprávění vlastních zážitků, tvoření skupin slov např. hračky, zvířata, oblečení.

 

 1. Hudebnost – umí zazpívat několik písní se správným dýcháním, intonací i rytmem

 

 1. Zrakové vnímání – pozorování předmětu jako celku i postihování detailů, poznávání barev, poloha v prostoru (nahoře-dole-vpravo-vlevo), hledání stejných obrázků, rozdílů, nesmyslů na obrázku, co do řady nepatří, skládání kostek, rozstříhané postavičky, domino, vybarvování podle vzoru, dokreslování obrázků, třídění předmětů podle znaků, pexeso.

 

 1. Sluchové vnímání – soustředěné naslouchání, učení se říkadel a písniček, interpretace vyslechnutého příběhu, vnímání okolních zvuků a jejich směru, rozpoznání zvuků známých předmětů, rozpoznání melodie písniček, vytleskávání slov po slabikách, sluchové rozpoznání první hlásky u slova, vymýšlení slov na danou hlásku.

 

 1. Vnímání prostoru a času – určování polohy předmětů (nahoře-dole-vpravo-vlevo), velikosti předmětů (větší-menší-krátký-dlouhý-první-prostřední-poslední), orientace ve známém prostředí (ukládání si věcí, podávání věcí, přiměřené samostatné úkoly), roční období, dny v týdnu, části dne, pojmy včera-dnes-zítra.

 

 1. Sociální zralost – schopnost se bez výraznějších problémů odloučit od rodičů a pracovat samostatně bez nich, komunikuje beze strachu, pozdraví, poděkuje, schopnost začleňovat se do kolektivu vrstevníků a navazovat komunikaci s nimi, spolupracovat, dělit se, pomáhat, schopnost pohybovat se sám bezpečně ve známém prostředí, kriticky hodnotit výsledky svého snažení, snažit se o zlepšení, hledat varianty řešení, být sám zodpovědný za své věci, orientovat se v nich, umět si je uspořádat, sám připravit i poklidit.

 

 1. Práceschopnost, pozornost – schopnost soustředit se potřebnou dobu na plnění úkolu, nenechat se vyrušit, neodbíhat, poslouchat pokyny dospělého a zařídit se podle nich. Samostatně si poradit se zadaným úkolem bez přímého vedení, umět používat nůžky, vytrhané tvary nalepit, práce se stavebnicí a modelovací hmotou.

 

Základním znakem školní zralosti je zvídavost a proto nemusíme děti nutit, ony se samy chtějí učit!!